عایق حرارتی در صنعت نفت و گاز:

عایق حرارتی در صنعت کاربرد های زیادی دارد و مصارف عمده این عایق ها در صنایع نفتی و گازی می باشد.

بیشترین پروسه و فرآیند بر روی نفت خام به صورت حرارت و انتقال آن با لوله می باشد.

برای جلوگیری از اتلاف انرژی و حفظ دمای سیال باید از پشم شیشه و عایق های حرارتی استفاده نمود. گاها این عایق و پوشش ها در صنایع مربوط به بخش حفاظت می باشد.

  • عایق های حرارتی و پشم شیشه پتویی همچنین فرم پشم شیشه عایق لوله ای بیشترین مصارف را در این صنعت دارند.

استفاده از پشم شیشه رولی یا پتویی در صنایع بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت بسیار متداول می باشد

عایــق کاری مناســب در صنعــت نفــت و صنایــع وابســته از اهمیــت ویژهای برخــوردار اســت. عایق کاری مناســب بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت انرژی یکــی از موضوعــات مهم و مطــرح در زمینه حفــظ انرژی های فســیلی و تجدیدناپذیــر اســت و از طرفــی هــم باعــث کاهــش هزینــه تولیــد محصــولات می شــود.

امــروزه با استفاده از انواع عایق پشم شیشه توانسته اند تاثیر بسزایی نسبت به عایق های متداول بر روی پارامترهای مذکور داشته باشــند. همچنیــن اســتفاده از این عایق ها نســبت به عایق هــای قدیمی علاوه بر صرفه جویــی اقتصادی ز یــادی کــه ایجــاد می کننــد، باعــث حفظ منابــع انســانی و جلوگیــری از ایجــاد بیماری های خطرنــاک برای کارکنان مجموعه های صنعتی می شوند.

با توجه به کاربري هاي گوناگون این محصول در صنعت نفت ، پشم شيشه نيز مانند ساير عايق ها تا دماي خاصي قادر به تحمل دما مي باشد و بالاترین درجه حرارت آن تا 550 درجه سانتيگراد نیز می رسد، این در حالی است که در واقع پشم شيشه نقشي در گسترش آتش سوزي ندارد و گازهاي گلخانه اي و سمي در هنگام آتش سوزي از خود توليد نمي کنند. ساختار فیبری و متخلخل این گونه از عایق ها، در مقابل رطوبت و نفوذ بخار و آب ، مقاومت کمی از خود نشان می دهد و خاصیت عایق بودن آن نیز نسبت به رطوبت حساس بوده و با نفوذ رطوبت و بخار آب به درون عایق ، از مقاومت حرارتی کاسته می شود .

نوع لفاف و پوشش این محصول نسبت به خود پشم شيشه از اهمیت بالاتری برخوردار است زيرا تا وقتي پشم شیشه عایق خوبی محسوب می شود که رطوبت موجود در محیط را جذب نکند. تعيين نوع لفاف مي تواند به بهترين صورت وظيفه عايق بودن را چندین برابر کند. به دلیل این که پشم شیشه در مقابل رطوبت و بخار مقاومت چندان بالایی ندارد، در صورت نصب در فضای باز ، حتما باید از پوشش هایی مانند فویل های آلومینیومی در آن استفاده شود که مانع رسیدن رطوبت باشد.

[instagram-feed feed=1]

بالا