متقاضیان عزیز جهت درخواست اخذ نمایندگی می توانند با شماره ثابت 07138224527 ، داخلی 108 جهت ارزیابی اولیه تماس حاصل نمایند و در صورت تایید کارشناس واحد مهندسی فروش در مراحل آتی نسبت به ارسال مدارک زیر در شماره موبایل 09173854261 اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی:

اسکن کارت ملی جدید هر 2 طرف

اثبات تمکن مالی

ارائه سوابق کار شرکت (رزومه شرکت)

امکان ارائه وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی

آخرین آگهی روزنامه تغییرات شرکت

اشخاص حقیقی:

اسکن کارت ملی جدید هر 2 طرف

اثبات تمکن مالی

امکان ارائه وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی

بالا