هزینه حمل پشم شیشه برعهده ی مشتری (خریدار) است و  درب کارخانه شیراز به مشتری تحویل می گردد.

بالا